KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ VE ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye’nin önde gelen kariyer danışmanlık ve istihdam şirketlerinden olan Odak Kariyer ve İnsan Kaynakları Anonim Şirketi (“Odak”) veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen şart ve usuller başta olmak üzere, 29854 sayılı Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve kişisel verilerin korunması ile ilgili diğer tüm mevzuat çerçevesindeiş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla işlerken kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine  önem vermektedir.

 

Odak kişisel verilerinizi işlerken KVKK’da öngörülen ilkelere uymaktadır. Bu ilkeler, kişisel veri işleme faaliyetlerinin;

 

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,
 4. İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesidir.

 

Odak kişisel verilerinizi sadece iş ve işçi bulma faaliyetini yürütebilme ekseninde  karakter ve deneyim bazlı profiller oluşturmak, aday değerlendirme ve talep süreçlerini yönetmek, çeşitli iş avantajları sağlayıp sunabilmek, yeni hizmet kolları geliştirmek, güvenliği ve denetimi sağlamak, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, tarafınıza bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

 

Odak kişisel verilerinizi, dijital ya da fiziksel platformlardan doğrudan bize başvurmanız ve çevrimiçi istihdam portalları ile belirli meslek kollarına yönelik çeşitli eğitim kurumları aracılığıyla elde etmektedir.

 

Odak tarafından kişisel verileriniz,iş ortaklarımızın talep ettiği istihdam kadrosuna uyumlu olması halinde istihdam edilebilmeniz amacıyla hukuki taahhütleri yanı sıra gerekli idari ve teknik tedbirleri alınmış olarak, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar, Grup Şirketlerimiz ve ayrıca kanuni yükümlülüklerimiz uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve faaliyetlerimiz ile amaçlarımız kapsamıyla bağlantılı ve ölçülü olarak yurt içi ve  yurt dışındaki ifa yardımcılarımız ile paylaşılabilecektir. Aksi halde Odak, Aday’ın bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

 

Odak, Aday’ın kişisel verilerini sadece KVKK’da belirtildiği üzere;

 

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Odak’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
 • Aday’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Odak’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması
 • Gerekli olması haline açık rızanızın alınması,

 

hallerinde işleyecektir.

 

Aday kişisel verilerinin;

 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir.

 

Aday Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanabilmek için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenmesi halinde talebini belirterek ilgili yöntemle bize başvurabilir. Halihazırda belirlenmiş olan yöntemlerden iadeli taahhütlü posta, noter veya şahsen teslim yollarıyla “Atatürk M. Girne C. No:11/1 34758 Ataşehir / İSTANBUL” adresine gönderimde bulunarak ve taleplerinizi belirterek de bize başvurabilirsiniz.

Aday, belirtilen haklar kapsamındaki taleplerini, iadeli taahhütlü mektup, noter veya şahsen teslim aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza ulaşarak iletebilirsiniz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerez Politikamız Odak Kariyer ve İnsan Kaynakları Anonim Şirketi (“Odak”) tarafından içeriği sağlanan internet siteleri için geçerlidir.

 

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rastgele bir sayıyı içerirler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar.

 

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.

 

Çerezler üç çeşittir:

 

Oturum çerezleri                                            : Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

Kalıcı çerezler                                                  : Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erdiği için silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

Birinci ve Üçüncü Kişi Çerezler  : Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

 

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri de bulunmaktadır:

 

Zorunlu Çerezler                                            : Odak internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler                       : Tercihlerinizin hatırlanması için ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

 

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde kullanılacak çerezler:

 

Google Analytics             : Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. İnternet sitesini kullanmanızla ilgili anonim nitelikteki bilgiler ve IP adresiniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir. Site trafiğinin, kullanıma ilişkin detayların belirlenebilmesini sağlar.

 

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitelerimizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

 

Bu kapsamda tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Bu çerçevede çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hususunda daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

 

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/t5/forums/searchpage/tab/message?filter=location&location=category%3Atr&q=%C3%A7erez

 • Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Opera

http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies

 • Opera Mobil

http://www.opera.com/tr/help/mobile/android#privacy

 • Safari Bilgisayar

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=tr_TR&viewlocale=tr_TR

 • Safari Mobil

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 • Android Tarayıcı (Mobil)

https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636244844552607258-231308964&hl=tr&